Algemene Voorwaarden Hondenschool Geordi
Op onze cursussen en andere diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze cursisten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

1. Algemeen:
1.1 Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
1.2 Cursisten trainen ten allen tijden voor eigen risico bij de hondenschool en dienen allen in het bezit van een WA verzekering te zijn. Tevens is cursist zelf verantwoordelijk voor schade welke door hun hond word toegebracht aan derden zij het aan een hond van een andere cursist, personen of materiaal van derden.
1.3 Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
1.4 Met het betalen van de cursus stemt men in met de algemene voorwaarden.

2. Cursussen:
2.1 De cursisten welke deelnemen aan een pup of eg/puber cursus dienen altijd het cursusgeld te voldoen bij aanvang van de week voor de eerste les van de cursus, of bij aanvang van verstrekte datum. De cursisten welke deelnemen aan een shh,GG en/of sportcursus dienen altijd het cursusgeld te voldoen bij aanvang van 2 weken voor de eerste les van de cursus, of bij aanvang van verstrekte datum. Bij in gebreken blijven zal de cursist tot 2 maal een verzoek tot betaling krijgen alvorens de deurwaarder wordt ingezet.
2.2 Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven. Een cursus bestaat uit 10 of 12 aaneengesloten lessen mits er door andere omstandigheden de cursus geen doorgang kan hebben. De les zal dan opgeschoven worden naar de week opvolgend aan de week waarin de les zou plaats vinden. Tijdens de vakanties gaan de lessen door. Er is geen inhaalmogelijkheid. Tijdens de grote vakantie zal er een aanpassing gemaakt worden. Zij het dat er 2 weken in de 6 weken vakantie de hondenschool gesloten is.
2.3 Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond dient er een doktersverklaring cq dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus. Loopsheid van een teef word niet gezien als ziekte. Tussen dag 9 en 15 word een loopse teef niet toegelaten op het terrein. De dagen ervoor en erna wel. De gemiste les is niet in te halen. Indien door ziekte of overmacht de cursus geen doorgang kan hebben door ziekte van de instructeur/ hondenschool of invloeden van buitenaf is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld. Deze lessen worden op een ander tijdstip ingehaald of online vervolgd.
2.4 Inhaallessen zijn in geval van langdurige ziekte zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van de trainer(s) ingepast.
2.5 Indien een priveles later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
2.6 Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald worden of online verder vervolgd worden.
2.7 Tijdens de cursus zullen er foto’s gemaakt worden. Deze zullen ook gebruikt worden op social media, websites etc. Bent u hiervan niet gediend dan kan dit aangegeven worden voor de cursus start.

3. Regels op het terrein van Hondenschool Geordi:
3.1 Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les , op de hoogte te brengen.
3.2 Wanneer de cursist drie lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven. En er is tevens geen recht meer op deelname van het examen.
3.3 Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.
3.4 Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts.
3.5 Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt. Tussen dag 9 en 15 is de teef niet welkom op het terrein.
3.6 Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
3.7 In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
3.8 De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
3.9 Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur u voorschrijft dit in verband met veiligheid van de klant, de instructeur en de omgeving.
3.10 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut/instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
3.11 U dient te parkeren op aangegeven plaatsen.
3.12 Als er op het eigen terrein de hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
3.13 Tijdens de lessen is het verboden te roken.

4. Copyright:
4.1 Alle door hondenschool Geordi verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

5. Geschillen:
5.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Your Content Goes Here